Baltiska fondens stipendiater2016

Skogsstipendier

Baltiska fondens skogsstipendier 2016 delades ut till pedagoger med engagemang för skogen
1 december i Teknikens Hus

Baltiska fonden delade i år ut fyra stipendier på 15 000 kr vardera till skolor och förskolor som med särskild förtjänstfullhet arbetat för att höja intresset för skogsfrågor bland unga i Norrbotten.

Stipendierna delades ut av Jörgen Ericsson, bankdirektör Handelsbanken, som representerade Baltiska fonden. Varje stipendiat fick också tillfälle att berätta om sitt arbete i skolan och åhörarna fick chans att ställa frågor. Här är beskrivningar av projekten som belönades:

Avans förskola vill man att barnen redan från tidig ålder ska lära sig att vara aktsam om naturen, miljön och naturresurserna, för att skapa en långsiktig hållbar utveckling för oss alla. De önskar ta tillvara resurserna skogen har att erbjuda, både i form av material som kan användas i skapande verksamhet på förskolan likväl som bär och övriga ätliga växter. Återbruk är en kreativ kraft. Med hjälp av cyklar-för-7 kan förskolan spontant ta sig ut i skogen.

Hedskolan vill man att alla elever ska få en ökad kunskap om skogen och dess betydelse för oss människor förr, nu och i framtiden.De önskar också öka elevernas intresse för skogsyrkena och framtidens skogsbruk samt skapa ett hållbart tänk kring flora och fauna, som är användbart även i ett modernt IT samhälle. Skolan kommer att samverka med företag och organisationer som har specialiserade kunskaper om skogen samt med Luleå kommun som är markägare.Skolskogen ska bli en samlingsplats som underlättar samverkan över åldersgränserna.

Att lära av varandra i en mångkulturell kontext är en stor tillgång på Prästholmsskolan, där 65 procent av eleverna är utlandsfödda, och representeras av 20 olika nationaliteter. Natur- och miljöarbete ger eleverna en möjlighet att lära, inkluderas i vårt sätt att vistas och leva i samklang med naturen, med allemansrätten som en av grundpelarna. Med hjälp av ett väl utbyggt skogsbibliotek underlättas och förstärks arbetet.

Nya Läroverket har med hjälp av undersökande arbetssätt, laborationer, naturlig närhet till och känsla för skogen utbildat barnen i att värna, uppskatta sin miljö och sträva efter att leva hållbart. Arbetet med Soltrappan, som är ett NO-material, ger fakta om naturen, tips på enkla biologiska undersökningar, förenklade modeller av näringskedjor och naturens kretslopp. Varje klass får en låda med grundutrustning till de första biologistudierna så att alla kan bygga upp egna NO-hörnor i klassrummen. Materialet följer klassen i tre år och ärvs sedan vidare till nästa grupp som börjar ettan.

Mer information

Linda Ökvist-Johansson, Teknikens Hus.
E-post: linda.okvist.johansson@teknikenshus.se
Tfn: 0920 – 550 803.

 

Baltiska fonden logotyp