Basmaterial för undervisning

Nätverket med kontaktlärare har under ledning av Teknikens Hus gjort ett omfattande
kartläggningsarbete med syfte att skapa likvärdiga förutsättningar för undervisning inom
teknik och NO i Luleå kommuns F-6 skolor och grundsärskolan. Utifrån inventeringen har
förteckningar över basmaterial för undervisning arbetats fram.

Under arbetets gång fördes många diskussioner om vad som kan anses vara basmaterial,
hur progressionen ska synas i förteckningarna etc. Då det gäller läromedel beslutades att
endast ta med litteratur som anpassats till Lgr 11 och böcker som ansågs omoderna eller
utgått från förlagens sortiment togs inte med. Däremot har inget av läromedlen granskats
ur värdegrundsperspektiv samt hur väl de framställer ämnet.

Förteckningarna kommer att revideras kontinuerligt för att behålla sin aktualitet.

Basmaterial NO åk 1-3
Basmaterial Teknik åk 1-3

Basmaterial Biologi åk 4-6
Basmaterial Fysik åk 4-6
Basmaterial Kemi åk 4-6
Basmaterial Teknik åk 4-6

Basmaterial NO grundsärskola åk 1-6
Basmaterial Teknik grundsärskolan åk 1-6

Basmaterial NO grundsärskolan åk 7-9
Basmaterial Teknik grundsärskolan åk 7-9