Frågor och svar om Nya Tekniken Hus

Varför vill Teknikens Hus flytta till Luleå centrum?
Teknikens Hus står efter 30 års verksamhet inför stora renoveringsbehov. Att bygga om och renovera det befintliga huset på Porsön innebär stora investeringar som också är svåra att få finansierade på befintlig plats.
Med ett nybyggt landmärke i centrala Luleå och mer än dubbel utställningsyta jämfört med idag kan Teknikens Hus erbjuda fler norrbottniska verksamheter att visa upp sina näringar och bidra till länets utveckling. Dessutom skulle en placering centralt, med ökad tillgänglighet för kommunens och regionens medborgare och för nationella och internationella besökare, ge Teknikens Hus fler besökare och en bredare målgrupp. Det i sin tur skulle ge möjligheter att stärka upp finanserna med ökade intäkter från fler besökare som löser inträde, större eventverksamhet, fler pedagogiska tjänster och mer försäljning i restaurang och butik.

När flyttar Teknikens Hus?
Målsättningen är att det nya huset ska vara byggt på Södra hamnplan i Luleå och premiäröppna 2025/2026.

Varför Södra hamn?
Stora satsningar är redan gjorda, är dessa pengar förgäves? Blir Södra hamnplan förstörd? Ett nytt Teknikens Hus är tänkt att öka attraktiviteten på hamnplanen. Huset, som endast skulle uppta 1/5 del av ytan, är i visionsskissen placerad på den norra delen där det i dag finns några parkeringsplatser och röda stugor. Med en sådan placering bevaras hamnplanen till största del. Huset ska ses som en förlängning av torget där det kommer att erbjudas service som inte finns på platsen i dag, möjlighet att gå in och värma sig, fik, restaurang, toaletter mm. Det nya huset ska också innehålla service till skärgårdsturismen med biljettförsäljning och ge en välkomnande känsla för den som väntar på sin tur. De aktiviteter som idag bedrivs i Södra hamn kommer finnas kvar. Nuvarande promenadstråk längs kajkanten och fritt läge närmast vattnet kommer också vara orört. En tidig skiss har även inneburit att medborgarna ska kunna använda byggnadens tak vilket skulle integrera huset med markplan och ger tillbaka utrymme till platsen. Hamnplanen blir med det här huset ännu mer attraktiv och får en ytterligare dimension.

Ska industrikranen stå kvar?
Kranen, som är skyddad av staten, är ett minnesmärke och ska stå kvar. Den kompletterar också Teknikens Hus berättelse om länets miljöer och industrier på ett bra sätt.

Men blir det inte negativt för Porsön och LTU att Teknikens Hus flyttar?
Teknikens Hus har i många år flankerat LTU och bidragit till att stärka det egna och LTUs varumärke på Campus. Närheten har varit mycket positiv för båda parter, men närheten är inte en nödvändighet. De projekt och utbyten som finns i dag ska fortsätta som förut. Dessutom stärker en ny placering möjligheterna för LTU att ha en nod centralt genom Teknikens hus. Detta genom närhet till gymnasieskola och högstadiet men också möjlighet att nå fler medborgare. Teknikens Hus är hela Norrbottens Science Center och ska finnas till för hela regionen. Därför ger ett centralt och större Teknikens Hus möjligheter att öka tillgängligheten för besökare från hela länet genom Länstrafik, tåg, lokalbussar utan byte.

Vad ska det nya huset innehålla?
Teknikens Hus uppdrag är att öka intresset för teknik, naturvetenskap och matematik hos barn och unga, med ett långsiktigt mål att stimulera till ökad kompetens, högre utbildning och på sikt tillväxt i regionen. Det uppdraget kommer att styra innehållet även i det nya huset. Därför blir en mycket stor yta av huset Teknikens Hus Science Center, med utställningar om länets näringar och miljö, rum för pedagogisk verksamhet och programverksamhet, planetarium, butik och restaurang. Dialog med kommunen pågår kring möjligheter att samverka kring allmänna samlingsytor, turistbyrå, service till skärgårdstrafiken, fik och naturrum. Nya Teknikens Hus kommer även att bli en mötesplats för regionens invånare där man efter en tur på isvägen kan gå in och ta en kopp varm choklad vid elden eller sitta inomhus och vänta på ankommande båt ut mot Luleå skärgård.

Hur stort är huset och vad kostar det?
Den yta som diskuteras är ca 5600 m2, med reservation för att det kan bli fler parter i huset. Nya Teknikens Hus kommer ta 1/5 av Södra hamnplan. Den exakta kostnaden kan inte beräknas riktigt ännu då det bara finns en visionsbild framtagen. När husets totala omfattning och innehåll är klart, kommer en mer specifik kostnadsbild att tas fram. Men utgångspunkten är att en byggnad av den här storleken och utformningen kostar minst ett par hundra miljoner kronor.

Vem finansierar huset?
Teknikens Hus kommer inte att äga huset, utan vara hyresgäst. Projektet ska finna en lämplig fastighetsägare som under rätt villkor vill bygga, äga och förvalta fastigheten.

Hur ska Teknikens Hus kunna betala hyran?
För verksamheten i Teknikens Hus ansvarar en stiftelse, bildad 1987 av Luleå tekniska universitet, LKAB, SSAB, Vattenfall, Luleå kommun samt Norrbottens kommuner. Teknikens Hus har genomfört ett Business Case för att säkerställa ett hållbart ekonomiskt upplägg för den framtida verksamheten. Genom etablering på en ny plats kommer affärsmodellen att utvecklas och skapa en stabil ekonomi för framtiden. En viktig bas i finansieringen sker i samverkan med näringslivet gällande utställningar, program och lokaler. Verksamheten kommer också kunna utvecklas genom ökat erbjudande av konferenser, event och restaurang. Teknikens Hus utvecklar även andra investeringsmöjligheter för enskilda delar i huset och nya sponsorprogram.

Blir det dyrare att som privatperson besöka Teknikens Hus?
Teknikens Hus är en icke vinstdrivande stiftelse. Intäkterna går direkt in i verksamheten för utveckling av utställningar och programverksamhet, underhåll i huset, utbildning av barn och lärare på plats och runt om i hela Norrbotten. Teknikens Hus kommer fortsätta att följa marknadspriserna för entréavgifter på samma sätt som idag.

Var ska man parkera?

Parkering finns i centrum med närmaste parkeringshus i Karpen. I Luleå centrum finns ca 3000 parkeringsplatser. Tanken är inte att det ska finnas parkeringsplatser på Södra hamnplan. Det finns också en stor poäng med att inte ha biltrafik och parkeringar alldeles intill huset, som ska vara till för skolbarnen, kommunens medborgare, tillresta från länet och alla andra som besöker Luleå och som vill njuta av platsen och vad huset har att erbjuda. Idag drar isvägen flera tusen besökare en fin vårvinterdag och där löser sig parkeringen med befintliga platser i centrum. Problematiken kring parkeringsplatser kopplat till en framtida etablering i centrum anses därför inte stor. Parkeringsfrågan utreds och kommer att lösas tillsammans med Luleå kommun.

Varvsleden, är inte det en trafikbarriär?
Varvsleden utgör i dag en trafikbarriär som skiljer Södra hamn från citykärnan genom höga hastigheter och inte helt optimala vägövergångar. Frågan ska hanteras i dialog med Luleå kommuns stadsbyggnadsförvaltning och utredningar måste göras kring möjliga och lämpliga framtida trafiklösningar i anslutning till Södra hamn. Skolbarn ska på ett säkert sätt kunna gå till Teknikens Hus från buss- och tågstation eller lämnas och hämtas direkt utanför Teknikens Hus med buss.

Kommer det att bli störande ljud för grannar?
Teknikens Hus är en pedagogisk verksamhet för barn och ungdomar som i huvudsak sker under dagtid. Vissa event kommer att genomföras på kvällar, men de sker inne i huset, i slutna sällskap under ordnade former.

Har du andra frågor och funderingar?
Kontakta Projektchef Josefin Wäppling Bernárdzon
E-post: josefin.w.bernardzon@teknikenshus.se
Tfn: 0920-550 850 / 070 653 79 37