Utvidgat RegTek lärarnätverk

Sedan 1999 har Teknikens Hus drivit lärarnätverket RegTek, regionalt lärarnätverk i teknik, naturvetenskap och matematik. Inom ramen för RegTek erbjuds lärare i grundskola/grundsärskola fortbildning samt lån av undervisningsmaterial inom 16 olika teman. Utgångspunkten för Teknikens Hus arbete är att bidra till ett rundare län med likvärdig kunskap, där alla barn får samma förutsättningar oavsett var i länet de bor.

Med stöd av Stiftelsen Norrbottens Läns Arbetsstugor arbetar Teknikens Hus med att utvidga lärarnätverket att omfatta samtliga Norrbottens kommuner. Projektet startade 1 september 2017 och kommer att pågå i fem år. Det inledande fokusområdet är att öka lärares och elevers digitala kompetens, ett område som infördes i skolans läroplan (Lgr 11, juli 2018).

Vi ser att en viktig framgångsfaktor för elevernas kunskapsutveckling inom området är att så många lärare som möjligt får del av kompetensutveckling. Teknikens Hus erbjuder därför samtliga kommuner inom RegTek:

  • Lärarfortbildning utifrån modulen Leda och lära i tekniktäta klassrum i Skolverkets lärportal.
  • Lärarutbildning samt undervisningsmaterial inom programmering. Materialet  görs med progression utifrån Lgr 11 och kursplanerna i teknik och matematik. Efter utbildning kan lärare låna och använda materialet i sin undervisning.

Information om lärarnätverket, kontaktlärare och planerade fortbildningar finns här >>


Frågor? Kontakta

Marianne Nilsson, projektledare
0920-550 807
marianne.nilsson@teknikenshus.se