Utvidgat RegTek lärarnätverk

Sedan 1999 har Teknikens Hus drivit lärarnätverket RegTek, regionalt lärarnätverk i teknik, naturvetenskap och matematik. Inom ramen för RegTek erbjuds lärare i grundskola/grundsärskola fortbildning samt lån av undervisningsmaterial inom 16 olika teman. Utgångspunkten för Teknikens Hus arbete är att bidra till ett rundare län med likvärdig kunskap, där alla barn får samma förutsättningar oavsett var i länet de bor.

Med stöd av Stiftelsen Norrbottens Läns Arbetsstugor har Teknikens Hus drivit ett femårigt projekt (2017-2022). Under projekttiden har lärarnätverket utvidgats från 8 till 14 kommuner. Särskilda fortbildningsinsatser inom digital kompetens har genomförts och undervisningsmaterial inom programmering har utvecklats för att bidra till ökad digital kompetens hos lärare och elever . Kontinuerliga utvärderingar har visat att projektets effektmål uppfyllts.

Information om lärarnätverket, kontaktlärare och planerade fortbildningar finns här >>


Frågor? Kontakta

Marianne Nilsson, projektledare
0920-550 807
marianne.nilsson@teknikenshus.se