Skogsstipendier 150 000 kr

Baltiska fondens skogsstipendiater vt 2020 är utsedda

Alla pedagoger i förskolan och grundskolan i Norrbottens län har under hösten kunnat ansöka om stipendier för sitt arbete med skogsfrågor.

Stipendierna delades ut den 13 maj 2020 av Jörgen Ericsson från Baltiska fonden som också tar beslut om vem som får stipendierna tillsammans med Teknikens Hus chef för skola och utbildning David Broström samt pedagog Linda Ökvist.
Alla pedagoger presenterade sina projekt vilket är en viktig del av dagen för att inspireras vidare i sitt arbete med skogen och åhörarna fick chans att ställa frågor.
Utdelningen skedde via digitalaTeams pga rådande pandemiläge.

Fågelskådning, upplevelserum, förskolegård med skogskänsla och fältstudier – tre skolor och tre förskolor i länet prisas för sina skogsprojekt tillsammans med eleverna. Stipendier på totalt 150 000 kr delas ut till pedagoger från Luleå, Gällivare och Piteå för deras skogsengagemang, vid en digital prisutdelning via Teams.

Varje stipendiat fick tillfälle att berätta om sitt arbete och åhörarna på Teams fick chans att ställa frågor.

Grattis till 25 000 kr vardera!

Förskolans prioriterade mål är hållbar utveckling samt hälsa och välbefinnande och man har valt att arbeta med FN:s globala mål. Ett av dessa är nr 15: Ekosystem och biologiskt mångfald. Pedagogerna vill intressera barnen för hur vi alla är en del av planetens ekosystem och spelar, stor som liten, en viktig roll för att bevara livsmiljöer som säkerställer överlevnad av växt- och djurarter. I projektet kommer de att undersöka skogen och dess invånare på barnens villkor. Stipendiet ska användas för att köpa bland annat ryggsäckar, pannlampor, skidor, fiskekort, maskkompost, växtpress och förstoringsglas.

I Ur och Skur Dundret Gällivare Skogen

Pedagogerna vid Hedskolan har sedan lång tid tillbaka använt skogen och sin närmiljö som en pedagogisk resurs. Eleverna blir tack vare skolans arbete med skolskog och materialet Skogen i skolan väl förtrogen med skogen som resurs. Nu önskar pedagogerna fördjupa arbetet kring fåglar, fågelmärkning och artbestämning. Stipendiet ska användas för att köpa in träfåglar för ringmärkningsträning, märkningsmaterial, fågelböcker, byggmaterial till vindskydd och kikare.

Hedskolan Luleå Vårt skogliga rum – fåglar i fokus.

Pedagogerna önskar utveckla barnens utomhusmiljö för att stimulera barnens lek och deras utveckling. De önskar skapa en en utegård som tilltalar, inspirerar och fascinerar samt ger lust, spänning och avkoppling alla årstider. Stipendiet ska användas för att köpa träd, buskar, växter, jordförbättring och kantsten.

I Ur och Skur Tallkotten Piteå Förskolegård med skogskänsla

Sunderbyskolan Luleå Fältstudier i skogen

Montessoriförskolan avd Atle Luleå Upplevelserum/naturrum med skogstema

Hedskolan Gällivare – Skogen i undervisningen

Baltiska fondens ambition är att höja intresset för skogsfrågor i Norrbotten. I samarbete med Teknikens Hus delar Baltiska fonden medel till pedagoger med engagemang för skogen. Stipendiet är skattebefriat och går till grupper av pedagoger som planerar eller har genomfört ett arbete med elever, förenligt med Baltiska fondens ambition.

Stipendiet kan sökas av en grupp av pedagoger som arbetar i förskola, grundskola eller grundsärskola i Norrbotten, för ett planerat eller genomfört arbete med elever.

Ansökan ska innehålla en projektplan på max två A4-sidor med projekttitel, innehåll, tidplan, budget, presentation av pedagoggrupp och förskola/skola, förskolechefs/rektors bedömning av verksamhetens behov och nyttan av projektet samt kontaktuppgifter.

Ny ansökningsperiod kommer under hösten 2020
Märk kuvert eller ämnesrad ”Baltiska fonden ansökan” och skicka ansökan till:
Teknikens Hus, att: Linda Ökvist
Teknikgränd 1
977 54 Luleå
linda.okvist@teknikenshus.se

Mer information
Linda Ökvist, Teknikens Hus, linda.okvist@teknikenshus.se
Tfn: 0920 – 550 803

Baltiska fondens stipendier 2020 (pdf) >>
www.baltiskafonden.se