Stiftelse

Foto av armar som experimenterar med vatten i Teknikens Hus

Teknikens Hus är en stiftelse

Stiftelsen
För verksamheten i Teknikens Hus ansvarar en stiftelse, bildad av Luleå tekniska universitet, Norrbottens alla kommuner genom Svenska Kommunförbundets länsavdelning, Luleå kommun, samt de tre industristiftarna LKAB, SSAB och Vattenfall.

Finansiering
Teknikens Hus tillkom med hjälp av gåvor och donationer från företag och privatpersoner. Närmare 40 miljoner kronor i form av material, tjänster och kontanta medel samlades in från sammanlagt c:a 130 sponsorer och bidragsgivare, medel som investerades i byggnader, utställningar, utrustning och inredning.

Huvudfinansiärer var Stiftelsen Ragnhild och Einar Lundströms minne, Länsstyrelsen och industriföretagen LKAB, SSAB och Vattenfall samt en sammanslutning av företag inom skogsindustrin. Dessa donationer användes dels till uppbyggnad av lokaler och utställningar, dels till fonder vilkas avkastning bidrar till den årliga driften.

Sedan 1997 anslår staten medel till Sveriges science center. Dessa fördelas via Skolverket.

Driften finansieras förutom statsanslaget och avkastningen från fonderat kapital av Norrbottens kommuner, Region Norrbotten och Luleå tekniska universitet samt egna intäkter och projektmedel.